Тест "Светлина" - ІІ част

 

1.  Кое твърдение е грешно? Луминесцентно излъчване може да се предизвика от:

а) радиоактивно облъчване                  б) химични реакции   

в) вътрешната енергия на телата         г) електрично поле

 

2. Кой от следните материали най-силно поглъща рентгеновите лъчи?

а) въздухът                                     б) водата                  

в) стъклото                                      г) оловото

 

3. Кое е вярното твърдение? Волфрамови жички са нагрети до различни температури. Най-висока е температурата на жичката, която изглежда:

а) синя                   б) бяла                  в) жълта                   г) червена

 

4. Едно от посочените свойства на лазерната светлина е грешно. Посочете го:

а) полихроматичност                       б) насоченост       

в) голям интензитет                         г) кохерентност                

 

5. Къде е намира максимумът в спектъра на топлинно излъчване на  кафявата мечка?

а) мечката не излъчва               

б) в IR- област               

в) UV- област

г) максимумът съвпада с дължината на вълната на кафявата светлина

 

6. Лъчението на Rő – тръби се състои от две части: спирачно и характеристично. Коя от тях се определя единствено от Ек на електроните бомбардиращи анода?

а) спирачното                                б) характеристичното   

в) и двете части                             г) нито една от тях

 

7. Посочете вярното твърдение? Емисионният спектър на разреден атомарен газ е:

а) непрекъснат                        б) ивичен          

в) линеен                                  г) атомарните газове не излъчват     

 

8. Енергията на  квант (порция) електромагнитно лъчение е правопропорционална на неговата:

а) дължина                               б) честота             

в) скорост                                 г) интензитет       

 

9. Какъв е емисионния спектър на абсолютно черно тяло при дадена температура?

а) линеен                                 б) ивичен              

в) непрекъснат                        г) произволен

 

10. Съпоставете посочените дължини на вълните с  вида на лъчението(буква - число):

а) 100 μm           б) 50 nm          в) 700 nm          г) 0,01 nm

1) Rő – лъчи       2)  UV- лъчи     3) IR- лъчи        4) видима светлина

 

11. Сфера излъчва като абсолютно черно тяло. Колко пъти ще се увеличи мощността на излъчването, ако ТК на сферата нарасне 2 пъти?

Дадено:         Търси се:                               Решение:

 

12. При каква дължина на вълната е максимумът на излъчване на звезда, температурата на чиято повърхност е 11600 К?  (константата на В.Вин има стойност 2,9.10-3 m.K)

Дадено:         Търси се:                                Решение: