Тест "Светлина" - І част (вариант 1)

 

1. Цветът на светлинните вълни, се дължи на:

а) дължината на вълната              

б) фронта на вълната                                                                                         

в) честота на вълната                    

г) периода на вълната

 

2. Светлина с λ o = 750 nm има скорост с = 3.108 m/s във вакуум. Каква е нейната дължина λ в стъкло, където се движи със скорост u = 2.108 m/s?

а) 500 nm                                       

б) 600 nm                  

в) 750 nm                                       

г) 1120 nm

 

3. Явлението, при което светлината навлиза в геометричната сянка на телата след като преминава през много тесни отвори или покрай прегради се нарича:

 

а) дисперсия                                 

б) дифракция             

в) диверсия                                   

г) дивергенция

 

4. Определете показателя на пречупване на диамант, в който жълтата светлината се разпространява със скорост 2с/5, където с е скоростта на светлината във вакуум.

а) 0,5                                           

б) 1,5                          

в) 2,5                                          

г) 3,5 

 

5. Падащ светлинен лъч сключва с граничната повърхност между две среди ъгъл 50 о. На колко градуса е равен ъгълът между падащия и отразенния лъч?

а) 80 о                                          

б) 90 о                         

в) 100 о                                        

г) 110 о 

 

6. Монохроматична светлина има дължина на вълната във вакуум 600 nm. Колко е нейната честота ν? Скоростта на светлината е с = 3.108 m/s.

а) 0,5 MHz                                   

б) 5.1015 Hz                

в) 5.1014 Hz                                

г) 18.1010 Hz

 

7. Сноп монохроматична светлина пада перпендикулярно на дифракционна решетка, като вторичните вълни се отклоняват на ъгъл θ = 30о. Определете константата d на решетката за точка, която е място на трети страничен максимум.

а) d = λ/3                                   

б) d = 3 λ                    

в) d = 6 λ                                       

г) d = 9 λ  

 

8. Светлинен лъч се разпространява от среда с показател на  пречупване  1 = 2  към среда с  2 = √2. Определете стойността на граничния ъгъл на падане:

а) 15 о                                          

б) 25 о                          

в) 35 о                                          

г) 45 о

 

9. Светлинен лъч се пречупва на границата въздух - вода. Колко градуса е ъгълът на пречупване

        

а) 120о                                           

б) 100о                          

в) 60о                                             

г) 20о

 

10. Монохроматична светлина с λo = 550 nm във вакуум преминава през стъкло, където нейната дължина се променя на λ = 0,44 μm. Намерете показателя на пречупване на стъклото и скоростта на светлината в тази среда?                  

Дадено:             Търси се:                        Решение:

 

Ключ на верните отговори:

1) - В, 2) - А, 3) - Б, 4) - В, 5) - А, 6) - В, 7) - В, 8) - Г, 9) - Г, 10) - задача с решение: (n = 1,25), (u = 2,4.108 m/s)