Тест "Светлина" - І част (вариант 2)

 

1. Човешкото око вижда светлинните вълни в т.н. видим диапазон. Този интервал е (от-до):

а) 10 nm – 100 nm                          б) 100 nm – 300 nm     

в) 200 nm - 500nm                          г) 400 nm – 700 nm

 

 

2. По-долу е  показано разлагането в спектър на лъч бяла светлина, след преминаването му през стъклена призма. Подредете различните по цвят светлинни лъчи според тяхната честота (от най – голямата към най – малката).

 

a) (ABCDEF)                                    б) (BADCFE)          

в) (BCAEDF)                                    г)  (FEDCBA)

 

3. Ъгълът на падане на светлинен лъч върху плоско огледало се увеличава с 10о. С колко градуса ще се увеличи ъгълът между падащия и отразения лъч?

а) 10 о                                             б) 15 о                          

в) 20 о                                             г) 25 о

 

4. Усилването или отслабването на светлината в различни области на една среда чрез наслагване на кохерентни вълни се нарича:

а) конференция                             б) луминесценция      

в) превенция                                  г) интерференция

 

5. Зависимостта на показателя на пречупване на една среда от дължината на светлинната вълна във вакуум се нарича:

а) дисперсия                                  б) дифракция               

в) диверсия                                    г) дивергенция

 

6. Опитът на Томас Юнг е доказателство за:

а) разлагане на бялата светлина                     

б) вълновата природа на светлината

в) дифракция на светлината                             

г) дисперсия на светлината

 

7. Кое твърдение не е вярно? Кохерентните източници на светлина:

а) са идеално монохроматични                       

б) са точкови източници

в) излъчват съгласувано                                    

г) излъчват с различна честота  

 

8. Интерференчен максимум се набюдава ако разликата в пътищата ∆r на две кохерентни вълни до една точка в областта (при цяло число m = ±1, ±2...) е:

а) ∆r = 2m λ/2                                 б) ∆r = 2m λ/4               

в) ∆r = 2m λ/3                                 г) ∆r = 2m λ/5

 

9. Светлинен лъч преминава през две среди с показатели на пречупване n1иn2  при ъгъл на падане α1. Пълно вътрешно отражение на границата между средите е възможно ако:

а) n1 < n2  и α< α1гр                     б) n< n2  и  α= α1гр          

в) n> n2  и α= α1гр                     г) n> n2  и α> α1гр 

 

10.  Кое от следните твърдения не е вярно? Явлението дисперсия се наблюдава при разпространение на светлинни вълни в:

а) газове                                             б) течности                      

в) вакуум                                             г) кристали

11. Лъч преминава от среда (1) към среда (2). Какво е отношението на скоростите на светлината в двете среди?

 

а) u1 / u2 = 1                                  б)  u1 / u2 = 0

в) u1 / u2 > 1                                  г)  u1 / u2 < 1

 

12. Кой от посочените източници на светлина се доближава в най-голяма степен до физичния модел „монохроматичен източник”?

а) Слънцето                                   б) халогенен фар              

в) лазер                                        г) запалена свещ

 

13. Монохроматична светлина с λо = 500 nm (във вакуум) се разпространява в цирконий със скорост 1,5.108m/s. Намерете нейната честота и дължина на вълната в тази среда.

Дадено:                          Търси се:                                        Решение: