Тест "Сили и движение" (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата.

величина означение мерна единица
път    
време    
скорост v m/s, km/h
сила    
маса    

 

2. Какво наричаме траектория и път на движение на едно тяло?

а) Траекторията е .........................................................................

б) Пътят е ......................................................................................  

 

3. Велосипедист изминава 72 km за 2 h. Колко метра в секунда (m/s) е скоростта му?

а) 18 m/s           

б) 10 m/s         

в) 5 m/s              

г) 4 m/s  

 

4. Колко път ще измине за 15 min моторна лодка, която се движи със скорост 60 km/h?                                                                             

а)  900 km          

б) 75 km           

в) 15 km              

г) 4 km

 

5. Тяло лежи върху хоризонтална основа.                                                

а) Направете чертеж.                                                                                  

б) Означете действащите сили - сила на тежестта G, сила на теглото P и силата на реакцията на опората F

в) Сравнете силите G и P по техните елементи - големина, посока и приложна точка. 

г) Коя от означените сили е гравитационна и коя е сила на натиск върху опората?

 

 

6. Тяло лежи върху хоризонтална опора. Силата реакция на опората уравновесява:

а) силата тегло                                              

б) силата на триене            

в) силата на тежестта                                  

г) силата на съпротивление на въздуха

 

7. Силата на тежестта и силата тегло се различават по:

а) мерна единица             

б) приложна точка                

в) посока              

г) големина        

 

8. Коя от изброените сили е гравитационна сила? Това е силата на:

а) триене                    

б) реакция на опората          

в) тежестта          

г) теглото

 

9. Връзка банани с маса 700 g виси окачена на силомер. Измерената от уреда сила ще бъде: 

а) 7 N                 

б) 70 N               

в) 700 N             

г) 7000 N 

 

10. Колко е масата на тяло, чието тегло е 50 N ?

а) 0,5 kg            

б) 5 kg                

в) 50 kg             

г) 500 kg

 

11. Коя от изброените скорости е най-голяма?     

а) 54 km/h          

б) 5400 m/h        

в) 30 m/s            

г) 0,2 km/s

 

12. Скиор се движи на изток. Силата на триене, действаща на ските, е насочена на:                                                                                          

а) изток               

б) юг                 

в) север               

г) запад

 

Вариант № 2

 

1. Пътят изминат от едно тяло за определено време, наричаме:

а) траектория                     

б) скорост                      

в) движение                  

г) положение

 

2. Моторист изминава 144 km за 2 h. Колко метра в секунда е скоростта му?

а) 5 m/s                               

б) 10 m/s                        

в) 15 m/s                        

г) 20 m/s

 

3. Колко път ще измине за 10 минути велосипедист, която се движи със скорост 36 km/h?

а) 360 km                            

б) 36 km                         

в) 16 km                         

г) 6 km 

 

4. Кой отговор е грешен? Силите имат:

а) големина                       

б) посока                        

в) форма               

г) приложна точка

                   

5. Нютонът е мерна единица:

а) само за маса               

б) за маса и тегло           

в) за маса и сила           

г) само за сила

 

6. Теглилка с маса 300 g виси, закачена на силомер. Колко нютона е силата, която измерва силомерът?

а) 300 N                          

б) 30 N                            

в) 3 N                              

г) 0,3 N

 

7. Теглото на едно тяло е силата на:

а) триене                       

б) тежестта                      

в) натиск                      

г) гравитацията

 

8. Коя от изброените скорсти е най-малка?

а) 108 km/h              

б) 10800 m/h                     

в) 40 m/s                

г) 0,4 km/s

 

9. Кои две сили се уравновесяват?

 

10. Големината на силата на тежестта се определя от:

а) температурата на тялото                        

б) формата на тялото

в) масата на тялото                                        

г) размерите на тялото

 

11. Колко е масата на тяло, чието тегло е 1 N?

а) 0,1kg                          

б) 1kg                         

в)  10 kg                         

г) 100 kg

 

12. Автомобил се движи в посока на юг. Силата на триене, действаща на автомобила, е насочена на:

а) изток                             

б) юг                           

в) север                         

г) запад