Тест "Спектър и свойства на електромагнитните вълни"

1. Кои от следните електромагнитни вълни може да имат дължина приблизително равна на вашата височина?

а) видима светлина

б) рентгенови лъчи

в) ултравиолетови лъчи

г) радиовълни

 

2. Подредете електромагнитните лъчения - гама лъчи, микровълни, видима светлина и инфрачервени лъчи, по посока на увеличаване на тяхната енергия.

1.

2.

3.

4.

 

3. Ако честотата на една електромагнитна вълна се увеличи, то нейната скорост:

а) се намалява       

б) се увеличава      

в) не се променя      

г) се променя непрекъснато

 

4. Светлината с голяма дължина на вълната има:

а) по-висока честота и по-висока енергия.

б) по-ниска честота и по-висока енергия.

в) по-висока честота и по-ниска енергия.

г) по-ниска честота и по-ниска енергия.

 

5. Кои от следните вълни не могат да се разпространяват във вакуум?

а) радиовълни

б) рентгенови лъчи

в) звукови вълни

г) гама лъчи

 

6. Слънцето излъчва най-много:

а) микровълни

б) видима светлина

в) ултравиолетови лъчи

г) гама лъчи

 

7. Кои електромагнитни вълни са причина за зачервяване и изгаряне на кожата на човека?

а) инфрачервени лъчи

б) видима светлина

в) ултравиолетови лъчи

г) микровълни

 

8. Коя характеристика на видимите електромагнитните вълни не се променя при преминаване от въздух във вода? Това е тяхната:

а) скорост

б) дължина

в) честота

г) нито една от посочените

 

9. Експериментално електромагнитните вълни са открити през 1887 г. от:

а) Джеймс Кларк Максуел

б) Хайнрих Херц

в) Майкъл Фарадей

г) Никола Тесла

 

10. Посочете грешния отговор. Гама лъчите са електромагнитни вълни с много малка дължина, които се излъчват:

а) от електроните на атомите и молекулите

б) от радиоактивните ядра

в) при ядрени реакции

г) при ядрен взрив

 

11. В коя област на електромагнитния спектър се намира основната част от енергията на топлинното излъчване на телата при стайна температура?

а) ултравиолетова област

б) рентгеновата област

в) микровълновата област

г) инфрачервената област

 

12. Дължините на вълните на видимата светлина лежат в интервала:

а) 10 nm – 100 nm                   

б) 100 nm – 300 nm

в) 400 nm – 700 nm

г) 800 nm – 950 nm

 

13. Посочете естествения защитник на живите организми от вредното въздействие на късовълновите ултравиолетови лъчи.

а) въглероден диоксид

б) кислород

в) азот

г) озон

 

14. Попълнете празното място. Формата, размерите и конструкцията на антената на една радиостанция се определят от ............................... на излъчваните или приеманите радиовълни.

а) скоростта

б) честотата

в) дължината

г) настроението

 

15. Посочете два верни отговора. Електромагнитните вълни са:

а) напречни вълни

б) надлъжни вълни

в) стоящи вълни

г) бягащи вълни 

 

Отговори: 

1) - Г, 2) - (микровълни, инфрачервени лъчи, видима светлина, гама лъчи)

3) - В,

4) - Г,

5) - В,  

6) - Б,  

7) - В,  

8) - В,  

9) - Б,  

10) - А,  

11) - Г,  

12) - В,  

13) - Г,  

14) - В,  

15) - А и Г