Тест "Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми" (вариант 2)

1. Попълнете празните места. Проводящата система на растенията е изградена от два вида тръбички събрани в снопчета:


а) ........................... тръбички, които пренасят ...................................

б) ........................... тръбички, които пренасят ...................................

 

2. Попълнете празните места. Според степента на развитие на проводящата система растенията се делят на две групи:

а) ................................. , които не са приспособени за живот на ..............................

б) ................................. , които са приспособени за живот на ...................................

 

3. Попълнете празните места. Кръвоносната система при животните е сложна устроена. Тя включва:


а) три вида кръвоносни съдове:

1. .........................

2. .........................

3. .........................


б) централен орган: ......................., което е разделено на кухини - ................... и ..................

 

4. Опишете посоката на движение на кръвта в кръвоносните съдове.

а) в артерииите: ........................................................................

б) във вените: .............................................................................

в) в капилярите: .........................................................................

 

5. Попълнете празните места.

Дразнимост при животните се нарича тяхната способност да усещат промените (дразнителите)  в ............................ и ............................

 

6. Животните отговорят (реагират) на всеки дразнител чрез:

а) комплекс                         

б) мултиплекс                    

в) рефлекс                 

г) телекс

 

7. Нервната система е изградена на нервни клетки. Посочете частите на нервната клетка:

№ 1 ..................................

№ 2 ..................................

№ 3...................................

№ 4 ..................................

 

8. Попълнете празните места. Опорно–двигателната система на животните има две части:

а) ............................, която дава ......................................... на тялото

б) ............................, която осигурява ................................ на тялото

 

9. Попълнете празните места. Скелетът при гръбначните животни включва костите на:

а) главата, наречени с общо име ........................

б) тялото, които са ...................... и ......................

в) предните и задни .............................................

 

10. Попълнете празните места, като използвате следните понятия: бавни, необратими, по-бързи, обратими, растежни, тургорни. Растенията извършват два вида движения:

а) .................................., които са ............................. и ..............................

б) .................................., които са ............................. и ..............................

 

11. Размножаването е процес на създаване на себеподобни организми. Съществуват два вида размножаване:

а) ................................ с един родител

б) ................................ с двама родители

 

12. Попълнете празните места.

а) Делене, пъпкуване и накъсване са начини за .......................... размножаване.

б) Организмите притежаващи размножителна система образуват два вида полови клетки, които при растенията се наричат ............................. и ........................... , а при животните се наричат ............................. и ...........................

 

13. Попълнете празните места.

 

а) Процесът на сливане на една ............ (1)............ и един ...........(2)........, се нарича оплождане.

б) Новополучената клетка след оплождането се нарича .............(3)..............

 

14.  В кой отговор и двете животни  имат пряко развитие?

а) кон и бухал            

б) пеперуда и муха         

в) охлюв и пеперуда           

г) кълвач и жаба

 

15. В кой отговор и двете животни  имат непряко развитие?

а) магаре и сова        

б) мравка и пчела         

в) кон и пеперуда   

г) врана и мишка