Тест "Състав и строеж на веществата"

 

1. Кой отговор е верен? Някои вещества са изградени от:

а) капчици                                    б) прашинки               

в) малки топчета                          г) атоми

 

2. Ако от един атом се откъсне 1 електрон получаваме частица:

а) молекула                                  б) протон                     

в) ( - ) йон                                    г) ( + ) йон 

 

3. Кое е грешно? Химичният елемент е множество от атоми:

а) от еднакъв вид                      б) с еднакъв брой протони

в) с еднакви свойства                г) с различен брой електрони

 

4. Кои вещества наричаме прости?

Писмен отговор:…………………………………………

 

5. Кое вещество е неметал?

а) алуминий                                 б) платина                    

в) сяра                                         г) сребро

 

6. Кое от веществата има аморфен строеж?

а) графит                                    б) пластмаса              

 в) готварска сол                         г) диамант          

 

7. Едно от следните твърдения е вярно. Посочете го и обяснете защо е вярно:

а) Азотът е сложно вещество.    

б) Молекулата на водата съдържа само атоми на елемента водород.     

в) Въглеродният диоксид е сложно вещество. 

г)  Молекулите на кислорода са изградени от йони на химичния елемент кислород.

Отговор: Верният отговор е буква …, защото……………………………….

 

8. Препишете и попълнете химичните елементи участващи в състава на посочените вещества?

а)  В серният диоксид участват__________и__________ .

б)  Във водата участвата___________и__________.