Тест "Ток в различни среди" (вариант 1)

 

1. Кое твърдение е вярно? Специфичното съпротивление на металите зависи от: 

а) приложеното напрежение   

б) дължината на проводника                

в) веществото на проводника  

г) сечението на проводника

 

2. За пропускането на ток през газове е необходима тяхната предварителна:

а) йонофореза                            

б) йоносфера                  

в) йонизация                               

г) йонация

 

3. Плазма е наименованието на:

а) стопено олово                       

б) разтвор на киселина   

в) йонизиран газ                       

г) полупроводник 

 

4. Кое твърдение е вярно? Дупки се наричат вид токови носители в:

а) газове                                  

б) електролити         

в) метали                                 

г) полупроводници 

 

5.  Срещу всяка среда запише номера на нейната проводимост:

(1)- електронна,  (2)-йонна,   (3)- смесена,  (4)- собствена и примесна

а) електролит:        б) газ:           в) метал:        г) полупроводник: 

 

6. Чистата (дестилирана) вода има електрични свойства и поведение на:

а) полупроводник                         

б) диелектрик        

в) проводник                                 

г) електролит

 

7. Колко най-близки съседни атоми има всеки атом в кристалната решетка на Ge?

а) един               

б) два             

в ) три           

г) четири

 

8. Дрейфовата скорост на насочено движение на електроните при тока в метали е около:

а) 100 km/h       

б) 100 m/s      

в)  1 m/h       

г) 1 m/s

 

 

9. В четиривалентен Si - кристал се внасят примесни атоми на  тривалентен бор (В). Кои са  създадените по този начин основни токови носители ?

а) дупките                                   

б) йоните и дупките              

в) йоните                                    

г) електроните

 

10. Проводимостта на йонизираните газове е:

а)  само йонна                            

б) само електронна              

в)  смесена (йонна и електронна)         

г) собствена и примесна

 

11. Тънка медна жичка и чист Si - кристал имат еднакво съпротивление при 18 оС. Кое съпротивление ще е по-голямо при температура 0 оС?

а) на медта (Cu)                     

б) зависи от масата на кристала          

в) на германия (Si)                

г) зависи от сечението на жичката

 

12. Кое от посочените  вещества е електролит:

а) течен живак                              

б) водна пара          

в) воден разтвор на  основа          

г) дестилирана вода

 

13. Положителните йони избиват от катода електрони при:

а) електролиза                 

б) самостоятелен газов разряд

в) несамостоятелен газов разряд      

г) електроннолъчева тръба

 

14. Химичната връзка в германиевите кристали е

а) молекулна      

б) метална       

в) ковалентна      

г) йонна