Тест "Физични явления"

1. Попълнете празните места:

а) 8 L = …....................... mL                 

б) 26 000 mL = …............. L                              

в) 86 kg = ....................… g                  

г) 5 kg и 9 g = ….............. g

 

2. Колко литра вода се съдържат в 10 пълни малки бутилки, ако всяка от тях им обем 500 mL?

а) 50 L                          

б) 10 L                   

в) 5 L                       

г) 2,5 L

 

3. Разгледайте схемата. Според начина на подреждане на градивните частици определете какви са веществата.


№ 1 е ..............................................

№ 2 е .............. ...............................

№ 3 е ..............................................

 

4. При коя температура молекулите на въздуха се движат най-бавно?

а) – 5 0С                     

б) 0 0С                            

в) 5 0С                             

г) 25 0С

 

5. Виж рисунката. Попълнете празните места.

„Радиаторът нагрява въздуха около себеси.

Стаята се затопля чрез   .............................. на въздуха.

Това явление се нарича ............................. .

 

6. При кой от посочените процеси не се приема топлина?

а) кондензация                  

б) изпарение                      

в) топене                        

г) кипене

 

7. При кой от посочените процеси се отделя топлина?

а) кондензация                  

б) изпарение                      

в) топене                        

г) кипене

 

8. Попълнете празните места, като използване помощните думи.

„Водата се втвърдява (замръзва) при ............ .

По време на замръзването температурата на водата остава ................. .”

(Помощни думи: висока, – 10 оС, ниска,  –1 оС, постоянна, 0 оС)

 

9. Попълнете празните места, като използване помощните думи.

„Водата започва да кипи при ............ .

По време на кипенето температурата на водата остава ................. .”

(Помощни думи: висока, 1000 оС, ниска, 10 оС, постоянна, 100 оС)

 

10. Годишните времена се сменят защото:

а) Земята се приближава и отдалечава от Слънцето

б) Слънцето има различна сила на светене

в) земната ос е наклонена към равнината на своята орбита

г) Луната обикаля около Земята

 

11. Посочете грешния отговор. Гравитационите сили:

а) действат между всеки две тела

б) зависят от масата на телата

в) зависят от разстоянието между телата

г) действат само между Слънцето, Земята и Луната

 

12. Разгледайте схемата на фазите на Луната.

а) Фаза № 2 се нарича ..............................................

б) Фаза № 3 се нарича ..............................................

 

13. Разгледайте схемата на Слънчевата система.

а) Планета № 1 се нарича ...................................

б) Планета № 2 се нарича ...................................

 

14. Ние виждаме планетата Венера на нощното небе защото тя ...................... слънчевата светлина.

а) излъчва                        

б) отразява                        

в) поглъща                      

г) привлича

 

15. Полярната звезда се намира в съзвездието:

а) Голяма мечка            

б) Средна мечка              

в) Малка мечка             

г) Най-малка мечка

 

16. Седемте най-ярки звезди от съзвездието Голяма мечка образуват фигура с формата на:

а) чиния                           

б) вилица                           

в) тенджера                    

г) черпак