Тест "Ядрена физика" (вариант 2)

Ключ на верните отговори в края на теста Laughing

1. Експерименталните резултати от бомбардирането на златно фолио с алфа-частици, са довели Ръдърфорд до заключението, че положителния заряд в обема на атома:

а) се концентрира във външната обвивка

б) е разпределен равномерно в целия обем на атома

в) се движи в орбита около около централното ядро

г) се концентрира в ядрото

 

2. Регионът, в който е налице висока степен на вероятност за намиране на електрона, се нарича:


а) квантов модел

б) емисионна област

в) радиус на електрона

г) електронен облак

 

3. Коя от посочените частици е нуклон?

а) бета частица

б) позитрон

в) протон

г) електрон

 

4. Коя от посочените частици е лептон?

а) неутрон

б) мезон

в) електрон

г) протон

 

5. Атомен (пореден) номер наричаме:

а) броя на нуклоните

б) броя на електроните

в) броя на неутроните

г) броя на протоните

 

6. Каква е причината за откриването на неутроните?

а) атомната радиация

б) масата на ядрото е по-голяма от масата на протоните

в) лъчи от неутрални частици, използвани в лабораториите

г) наличието на електрони извън ядрото

 

7. Кое взаимодействие свързва протоните и неутроните в атомното ядро?

а) силното ядрено

б) слабото ядрено

в) гравитационното

г) електромагнитното

 

8. Съществуват няколко въглеродни изотопи. Всеки от тях има еднакъв брой:

а) позитрони

б) нуклони

в) неутрони

г) протони

 

9. Каква е връзката между маса и енергия ?

а) E = mc2

б) E = m /с

в) E = m с

г) m = Eс2

 

10. Какво наричаме мезон?

 

а) най-голямата елементарна частица

б) частица изградена от три кварки

в) най-малката елементарна частица

г) частица изградена от кварк и антикварк

 

11. Посочете верния отговор. Частицата антинеутрино притежава:

а) маса и заряд

б) заряд и импулс

в) импулс и енергия

г) заряд и енергия

 

12. В линейните ускорители заредените частици се ускоряват чрез:

а) електрически полета

б) магнитни полета

в) гравитационни полета

г) ураганен вятър

 

13. Посочете грешния отговор. Ускорителите на елементарни частици произвеждат високоенергетични потоци от:

а) електрони

б) протони

в) неутрони

г) йони

 

14. Причините за преминаване на електричен импулс през Гайгер – Мюлеров брояч са:

а) атоми, йонизиращи газ

б) неутрони, йонизиращи газ

в) заредена частица или гама-лъчи, йонизиращи газ

г) рентгенови лъчи

 

15. Какво се случва, при сблъсък на частиците протон и антипротон?

а) анихилация

б) раздробяване на частиците

в)  производство на протони

г)  производство

                                                           

16. Елементарни частици са класифицирани в три категории:

а) лептони, бозони и електрони

б) посредници на взаимодействието, глуони и кварки

в) кварки, лептони и глуони

г) кварки, лептони и посредници на взаимодействието

 

17. Какво наричаме масов дефект ?

а) разликата между масата на отделните нуклони и масата на ядрото

б) разликата в масите на различни изотопи

в) разликата в масите между протони и електрони

г) разликата в масите между протони и неутрони

 

18. При свързване на два протона и два неутрона в ядро на хелий част от тяхната маса:

а) се превръща в свързваща маса

б) се превръща в енергия на връзката

в) се унищожава

г) изчезва напълно

 

19. Изчислете масовия дефект за ядрото 42Не (с маса 4,001506 u). Масата на протона 1,0072765 u и масата на неутрона е 1,0086652 u. (атомната единица за маса 1u е еквивалентна на 931,49 MeV)

а) 0,0283985 u

б) 0,0303774 u

в) 0,0295386 u

г) 0,0069678 u

 

20. Силното ядрено взаимодействие е: 

а) по – силно от електромагнитното и има по-голям обхват на действие

б) по - слабо от електромагнитното и има по-малък обхват на действие

в) по - слабо от електромагнитната сила, но има по-голям обхват на действие

г) по – силно от електромагнитното, но има по-малък обхват на действие

 

Ключ на верните отговори:

1. - Г, 2 - Г, 3 - В, 4 - В, 5 - Г, 6 - Б, 7 - А, 8 - Г, 9 - А, 10 - Г, 11 - В,

12 - А, 13 - В, 14 - В, 15 - А, 16 - Г, 17 - А, 18 - Б, 19 - Б, 20 - Г