Тест “Електрични и магнитни явления”

 

1. Зарядът на градивните частици се проявява чрез електрични:

а) настроения             

б) желания                   

в) сили                         

г) мечти

 

2. В атомното ядро се съдържат:

а) атоми                  

б) протони                

в) електрони              

г) молекули

 

3. В ядрото на атома на кислорода има 8 протона. Електроните в атома на кислорода са:

а) 2                       

б) 4                     

в) 6                      

г) 8

 

4. Две наелектризирани тела взаимно се отблъскват. Това означава, че те:

а) не се понасят                                              

б) имат едноименни заряди

в) имат разноименни заряди                      

г) имат прекалено много заряди

 

5. Каква е посоката на силата с която заряд А действа на заряд В?

а) нагоре                              

б) надолу

в) на дясно                           

г) на ляво

 

6. В нормално състояние атомът е електронеутрална частица защото:

а) (+) и (-) заряди в него взаимно се унищожават

б) зарядите в него възникват и изчезват внезапно

в) притежава по равен брой (+) и (-) заряди               

г) няма заряди

 

7. Препишете и попълнете празните места в изречението:

„Движението на .................... през електрическа верига от отрицателния полюс към положителния полюс на батерията се нарича ...........................................”  

 

8. Мълнията при буря е поток от:

а) атоми                    

б) протони                    

в) електрони           

г) молекули

 

9. Кое вещество не е изолатор?

а) сухо дърво           

б) гума                            

в) пластмаса           

г) графит

 

10. Кое тяло не е проводник?

а) желязна пластинка       

б) медна тел      

в) дървена пръчка      

г) графитена плочка

 

11. От схемата на електрическата верига определете:

а) Кои са елементите на веригата?......................................

б) Как са свързани лампите?................................................

в) Какво ще стане ако отворим ключа К?..........................

 

12. Кое от посочените устройства не е консуматор на електроенергия?

а) лампа

б) таблет

в) електромотор

г) велосипедно динамо

 

13. Диодът е елемент от електрическа верига, който:

а) пропуска ток, когато си поиска

б) никога не пропуска ток през себе си

в) пропуска ток само в една посока

г) произвежда електричен ток

 

14. Препишете и попълнете празните места в изречението:

“Всеки .................. има винаги два ...................., наречени (N) -…………… и (S) -……………”

 

15. Според посоките на силите действащи на магнитите определете какви са техните полюси 1 и 2.


а) 1 - N, 2 – S                 

б) 1 - N, 2 – N                 

в) 1 - S, 2 – S                  

г) 1 - S, 2 – N

 

16. Ако навием изолиран проводник около пирон и свържем проводника във верига с източник на ток, ще получим:

а) елекромотор

б) електрокар

в) електрогенератор

г) електромагнит