Тест “Натиск и налягане. Плътност на телата” (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

1. Препишете и попълнете таблицата:

2. Какво печелим с неподвижната макара?

а) сила и удобство      

б) само сила            

в) само удобство      

г) нищо не печелим

 

3. С каква сила ще издигнете товар с маса 12 kg, ако използвате подвижна макара?

а) 30 N                        

б) 60N                         

в) 120 N                   

г) 240 N

 

4. Препишете изречението и попълнете празните места.

„Свойството на телата и веществата при еднакъв .......... да имат различна ................ се нарича плътност.”

 

5. Превърнете мерните единици:

2,5 m3 = … cm3                     

75 kg =  ...g                          

1500 kg/ m=… g/cm3

300 cm2 = …  m2                   

5g/сm= …кg/m3                      

50 g = ...  kg                

                

6. Кои от изброените величини се измерват в едни и същи единици:

а) маса и плътност                                          

б) маса и тегло        

в) натиск и налягане                                      

г) тегло и сила на тежестта

 

7. Колко е масата на дървен куб с ръб 10 cm? Плътността на дървото е  0,8 g/cm3.

а) 80 g                   

б) 800 g                    

в) 8000 g             

г) 8 g

 

8. В трите съда е налята по 3 kg вода. На дъното на кой съд хидростатичното налягане е най – малко?

а) 1    

б) 2

в) 3

г) еднакво е и в трите съда

 

9. Коя от следните единици не е единица за налягане?

а) Ра                             

б) N / m2                   

в) N/ cm2                  

г) кg/ m3

 

10. Дървен шкаф с маса 90 kg  има дължина 1,5 m и широчина 60 cm . Колко паскала е налягането на шкафа върху пода на стаята?

Дадено:                   Търси се:                                                   Решение:

 

11. Бетонен блок има маса 12 t. Колко е неговия обем, ако плътността на бетона е 2400 kg/m3.

Дадено:                   Търси се:                                                   Решение:

 

Вариант № 2 

1. Мерната единица и уреда за измерване на атмосферното налягане се наричат?

а) килограм и везна                                         

б) нютон и силомер         

в) хектопаскал и барометър                            

г) паскал и манометър

 

2. Какво можем да спечелим чрез лостовете?

а) сила и удобство         

б) само сила            

в) само удобство    

г) нищо не печелим

 

3. С каква сила ще издигнем товар с маса 25 kg, ако изпозваме неподвижна макара:

а) 75 N                       

б) 125 N                    

в) 250 N                  

г) 300 N

 

4. Препишете и попълнете празните места.

„При работа с подвижна макара винаги печелим ………………….. и …………………..”

 

5. Превърнете мерните единици:

6,5 m3 = ... cm3                     

48 kg = ... g                        

4300 kg/m3 = ... g/cm3

700 cm2= ... m2                     

7 g/cm3 = ... kg/m3                  

70 g = ...  kg

 

6. Кои от изброените величини се мерят в еднакви единици:

а) маса и тегло                                          

б) маса и сила на тежестта

в) маса и плътност                                   

г) тегло и сила на тежестта

 

7. Колко е масата на желязно кубче с ръб 20 cm, ако плътността на желязото е  8 g/cm?

а) 160 g                      

б) 3200 g                

 в) 64000 g               

г)  40 g

 

8. Къде атмосферното налягане е най - високо?

а) на Черни връх                                       

б) на Мусала      

в) в София                                                    

г) на морския бряг

 

9. Единицата за налягане паскал (Ра) е равна на:

а)  N/m                      

б) N/m2                 

в) N/m3                     

г) N/kg

 

10. Стоманена греда има маса 3,2 тона. Колко е нейния обем, ако плътността на стаманата е 8000 kg/m3

Дадено:               Търси се:                                 Решение:

 

11. Метална каса с маса 120 kg има дължина 80 сm и ширичина 50 cm. Колко паскала е налягането на касата върху пода на помещението?

Дадено:               Търси се:                                 Решение: