Тест „Електричeски вериги”(вариант 3)

1. На графиката е представена зависимостта на тока I, през консуматор, от напрежението U. Определете съпротивлението R на консуматора.

а) 0,3 Ω

б) 30 Ω

в) 3 Ω

г) 300 Ω

 

2. През консуматор тече ток 4 mA. Зарядът преминаващ през консуматора за s е:

а) 0,2 С

б) 20 С

в) 2 С

г) 0,02 С

 

3. Разгледайте внимателно електрическата верига. Отговорете на въпросите:

а) Какви елементи съдържа веригата?

б) Как се нарича уред №1, какво измерва и как е свързан във веригата?

в) Как се нарича уред №2, какво измерва и как е свързан във веригата?

г) Уред №1 показва 9 V, а уред №2 показва 0,2 А. Колко е съпротивлението на консуматора?

д) Батерията съдържа два еднакви елемента. Колко е напрежението на всеки от тях?

 

4. Резисторите R1 = R2 = 4 Ω са свързани по различен начин в две електрически вериги. Еквивалентното (общо) съпротивление на веригите № 1 и № 2 е:

а) на верига № 1 е 4 Ω, на верига № 2 е 8 Ω

б) на верига № 1 е 8 Ω, на верига № 2 е 4 Ω

в) на верига № 1 е 2 Ω, на верига № 2 е 8 Ω

г) на верига № 1 е 8 Ω, на верига № 2 е 2 Ω

 

5. По данни от веригата определете напрежението U на батерията.

а) 3,5 V

б) 9 V

в) 14 V

г) 5 V

 

6. На схемата е представена верига с включени два уреда, консуматор и батерия съставена от три еднакви елемента. Всеки елемент на батерията има напрежение 1,5 V. По данни от схемата определете показанията на двата уреда.

а)  3 А; 4,5 V

б) 30 A; 9 V

в) 0,3 A; 4,5 V

г) 300A; 3 V

 

7. На схемата са представени свързани във верига три резистора и източник на напрежение 36 V. По данни от схемата определете:

 

а) еквивалентното съпротивление на веригата R=?

б) тока през веригата I=?

в) напреженията в краищата на всеки резистор U1=?, U2=?, U3=?

 

8. На схемата са представени свързани във верига два резистора и източник на напрежение 12 V. По данни от схемата определете:

а) еквивалентното съпротивление на веригата R=?

б) тока през веригата I=?

в) токовете през всеки резистор I1=?, I2=?

 

9. На схемата е изобразена верига съставена от източник на напрежение, два консуматора със съпротивления съответно R1 = 4 Ω и R2 = 6 Ω и три амперметъра. Амперметърът А2 отчита ток 4 А. Определете:

 

а) общото съпротивление на веригата R = ?

б) напрежението на източника U=?

в) показанията на амперметрите А1=? и А=?

 

10. По данните от електрическата верига определете:

а) еквивалентното съпротивление на веригата R =?

б) тока през двата консуматора I=?

в) напрежението в краищата на консуматорите U1=?, U2 =?

 

Ключ на верните отговори: 

1. – В, 2. – Г, 4. – Г, 5. – В, 6. – В

3.

а) батерия, лампа, уреди и съединителни проводници

б) волтметър, напрежение, успоредно

в) амперметър, ток, последователно

7.

а) R = 9 Ω

б) I = 4 A

в) U1 = 8V, U2 = 12 V, U3 = 16 V

8.

а) R = 1,2 Ω

б) I = 6 A

в) I1 = 6A, I2 = 4 A

9.

а) R = 2,4 Ω

б) U = 24 V

в) I = 10 A, I1 = 6 A

10.

а) R = 8 Ω

б) I = 2 A

в) U1 = 6 V, U2 = 10 V