Тест „Разпространение на светлината”

1. Кои вълни не принадлежат на електромагнитния спектър?

а) радиовълни

б) видима светлина

в) микровълни

г) звукови вълни

 

2. Кои вълни са подредени в посока на увеличение на тяхната дължина според електромагнитния спектър?

 

а) ултравиолетови лъчи, видимата светлина и инфрачервени лъчи

б) видима светлина, радиовълни и микровълнови

в) рентгенови лъчи, микровълни и видимата светлина

г) гама лъчи, видима светлина и ултравиолетови лъчи

 

3. От всички електромагнитните вълни, тези с най-висока енергия са ____, а тези с най-ниска енергия са ____.

а) видимата светлина; инфрачервени лъчи

б) гама лъчи; радиовълни

в) радиовълни; рентгенови лъчи

г) рентгенови лъчи; микровълни

 

4. Кой цвят на видимата светлина, отговаря на вълна с най-голяма дължина?

а) червена

б) виолетова

в) зелена

г) синя

 

5. Кое твърдение е вярно по отношение на електромагнитните вълни във вакуум?

а) По-дългите вълни се движат по-бързо, отколкото вълните с по-къси дължини.

б) Вълните с ниски честоти движат по-бързо, отколкото вълните с високи честоти.

в) По-късите вълни се движат по-бързо, отколкото вълните с по-голяма дължина.

г) Вълните се движат с еднаква скорост, независимо от дължината или честотата.

 

6. Дисперсията на светлината от сферични капки вода поражда явлението:

а) дифузно отражение

б) дъга

в) пълно вътрешно отражение

г) мираж

 

7. Законът за отражението гласи, че:

а) ъгъла на отражение е равен на ъгъла на пречупване

б) ъгълът на отражение е равен на ъгъла на падане

в) всички отразени лъчи са успоредни на падащия лъч

г) всички отразени лъчи са перпендикулярни на падащия лъч

 

8. Светлинен лъч преминава от въздух във вода и сключва ъгъл 30° с перпендикуляра в точката на падане издигнат във въздуха. Кое твърдение е вярно?

а) Ъгълът на пречупване във водата ще бъде по-голям от 30°.

б) Лъчът напълно ще се отрази от повърхността на водата.

в) Ъгълът на пречупване във водата ще бъде равен 30°.

г) Ъгълът на пречупване във водата ще бъде по-малък от 30°.

 

9. Светлинен лъч преминава от вода във въздух и сключва ъгъл 20° с перпендикуляра в точката на падане издигнат във водата. Кое твърдение е вярно?

а) Лъчът напълно ще се погълне от повърхността на водата.

б) Ъгълът на пречупване във въздуха ще бъде равен 20°.

в) Ъгълът на пречупване във въздуха ще бъде по-голям от 20°.

г) Ъгълът на пречупване във въздуха ще бъде по-малък от 20°.

 

10. Светлината е електромагнитна вълна. При преминаване на светлината през границата между две прозрачни среди с различна оптическа плътност не се променя само нейната:

а) скорост

б) дължина

в) честота

г) енергия

 

11. Ако светлината преминава от въздух във вода, то нейната скорост:

а) се увеличава

б) не се променя

в) намалява

г) се променя непрекъснато

 

12. Пълно вътрешно отражение на светлината при преминаване от стъкло във въздух се наблюдава, когато:

а) ъгълът на падане е по-малък от граничния ъгъл

б) ъгълът на пречупване е по-голям от граничния ъгъл

в) ъгълът на отражение е по-малък от граничния ъгъл

г) ъгълът на падане е по-голям от граничния ъгъл

 

13. Практическо приложение на пълното вътрешно отражение се открива в:

а)  плоските огледала

б) разсейвателните лещи

в) оптичните влакна

г) събирателните лещи

 

14. Ако ъгълът на падане е равен на граничния ъгъл за дадена среда, тогава:

а) ъгълът на пречупване е по-мълък от 90°

б) ъгълът на пречупване е равен на 90°

в) ъгълът на пречупване е по-голям от 90°

г) ъгълът на пречупване е равен на 0°

 

15. Граничният ъгъл за границата вода-въздух е 48°. Това означава, че ако ъгълът падане за светлинен лъч, преминаващ от вода във въздух е 50°, тогава:

а) ъгълът на пречупване ще бъде равен на 98°

б) лъчът ще претърпи пълно вътрешно отражение

в) ъгълът на пречупване ще бъде равен на 2°

г) ъгълът на пречупване ще бъде равен на 50°

 

16. Светлинен лъч пада към граничната повърхност между стъкло и въздух под ъгъл равен на граничния. Показателите на пречупване за двете среди са съответно – n1 и n2. Граничният ъгъл можем да пресметнем от равенството:

а) sin αгр = n1 . n2

б) sin αгр = n1 /n2

в) sin αгр = n2 /n1

г) sin αгр = n1 + n2

 

17. Граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение на границата диамант-въздух е sin αгр = 2/5. Колко е показателят на пречупване на диаманта?

Дадено:                                                                            

Търси се:

Решение:

          

18. Как е възможно да погледнем „назад във времето”?

а) Това не е възможно.

б) Не. Възможно е да погледнем само „напред във времето”, чрез въображението.

в) Възможно е, ако погледнем към нощното звездно небе.

г) Няма верен отговор.