Тест „Светлината като електромагнитна вълна”

 

1. Човекът възприема като видима светлина електромагнитна вълна с дължина:

а) 50 nm                            

б) 150 nm                        

в) 350 nm                    

г) 550 nm

 

2. Трите основни цвята в спектъра на видимата светлина са зелен, син и червен. На кой от тях съответства електромагнитна вълна с най-малка дължина на вълната?

а) на синия цвят

б) на зеления цвят

в) на червения цвят

г) няма връзка между цвят и дължина на вълната

 

3. Монохроматична светлинна вълна преминава от една среда в друга. Средите имат различна оптична плътност. Кои физични характеристики на вълната не се променят?

а) дължина и честота

б) дължина и скорост

в) скорост и честота

г) само честота

 

4. Зависимостта на показателя на пречупване на прозрачна среда от дължината (честотата) на светлинната вълна се нарича:

а) дисперсия на светлината

б) дифракция на светлината

в) интерференция на светлината

г) разсейване на светлината

 

5. Светлинна вълна във вакуум има дължина λо. При разпространение в среда с показател на пречупване n, дължината на вълната е:

а) λо                               

б) λо/n                        

в) λо/√n                            

г) n λо

 

6. Колко е скоростта на светлината в стъкло с показател на пречупване n = 1,5? Скоростта на светлината във вакуум е c = 3.108 m/s.

а) 4,5.108 m/s

б) 3.108 m/s

в) 2.108 m/s

г) 1,5.108 m/s

 

7. Как ще се промени дължината на вълната при преминаване на светлина от вакуум в прозрачна среда с показател на пречупване n = 2?

а) ще се намали 2 пъти

б) ще се увеличи 2 пъти

в) няма да се промени

г) зависи от ъгъла на падане

 

8. Монохроматична вълна, разпространяваща се във вакуум, има дължина на вълната λ1 = 600.10–9 m и скорост c = 3.108 m/s. Когато се разпространява в стъкло, дължината на вълната е λ2 = 400.10–9 m. Определете скоростта на вълната в стъкло.

а) 0,5.108 m/s

б) 2.107 m/s

в) 1,5.108 m/s

г) 2.108 m/s

 

9. Когато монохроматична светлинна вълна преминава от вода във въздух:

а) нараства скоростта на вълната

б) нараства честотата на вълната

в) намалява честотата на вълната

г) намалява дължината на вълната

 

10. На фигурата е показан светлинен лъч, който се отразява от плоско огледало. Колко е ъгълът на отражение?

а) 10о

б) 40о

в) 50о

г) 100о

 

11. Светлинен лъч достига границата между две прозрачни среди с показатели на пречупване съответно n1 и n2.

 

Ъгълът на падане е α1 = 60о, а ъгълът на пречупване е α2 = 30о. Определете отношението  n2/n1 на показателите на пречупване на двете среди. (sin 30о = 1/2, sin 60о = √3/2).

а) √3

б) 1/√3

в) √3/2

г) 2/ √3

 

12. Светлинен лъч е насочен към триъгълна призма, както е показано на фигурата. Граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение за стъклото е 42o. Какво ще се наблюдава, когато лъчът достигне стената MN?


а) пречупване

б) пълно вътрешно отражение

в) отражение в обратна посока

г) разпространение по стената MN

 

13. Под какъв ъгъл α1 трябва да пада един лъч на границата на две прозрачни среди, от коитопървата е оптически по-плътна, за да бъде ъгълът на пречупване α2 = 90o?

а) α1 = α1гр

б) α1 > αгр

в) α1< αгр

г) α1 = 90o

 

14. Явлението пълно вътрешно отражение се използва за:

а) получаване на спектър на светлината с призма

б) получаване на спектър на светлината с дифракционна решетка

в) получаване на образ върху ретината на окото

г) пренасяне на светлинни сигнали по оптични влакна

 

15. След като премине през стъклена призма, бялата светлина се разлага – получава се спектър на светлината. Това явление се нарича:

а) интерференция

б) дифракция

в) луминесценция

г) дисперсия

 

16. С опита на Томас Юнг се доказва:

а) магнитното действие на електричния ток

б) вълновата природа на светлината

в) квантовата природа на светлината

г) съществуването на електромагнитни вълни

 

17. Когато монохроматична светлина преминава през много тесен процеп, на екран зад него се наблюдават редуващи се светли и тъмни ивици. Кое е това явление?

а) фотоефект

б) луминесценция

в) дисперсия

г) дифракция

 

18. Монохроматична светлина с дължина λ пада перпендикулярно върху дифракционна решетка. Колко е  константата d на решетката, ако дифракционният максимум от трети порядък се получава при ъгъл θ = 30о.

а) d = λ/2                         

б) d =  λ                                 

в) d = 3 λ                               

г) d = 6 λ

Отговори:

1. - г, 2 - а, 3 - г, 4. - а, 5. - б, 6. - в, 7. - а, 8. - г, 9. - а, 10. - в,

11. - а, 12. - б, 13. - а, 14. - г, 15. - г, 16. - б, 17. - г, 18. - г