Тест „Светлина. Атом, ядро, радиоактивност”

1. Посочете приблизителната стойност на енергията на фотон с дължина на вълната  2 nm. (константа на Планк h = 6,63.10-34 J s)

а) 4.10-51 J

б) 1.10-34 J

в) 1.10-16 J

г) 1.10 34 J

 

2. Пластинка от метал, чиято отделителна работа е 6 eV, е облъчена с монохроматична светлина с честота 7,2.1015 Hz. Каква е максималната кинетична енергия на фотоелектроните отделени от повърхността на метала?

а) 7 eV

б) 13 eV

в) 19 eV

г) 24 eV

 

3. Атом с един електрон има йонизационна енергия 25 eV. Колко енергия ще бъде освободена, когато електронът направи преход от състояние с енергия E = - 16 eV до основното си енергетично състояние?

а)  9 eV

б) 11 eV

в) 16 eV

г) 25 eV

 

4. Каква е дължината на вълната на Дьо Бройл за протон, чийто импулс има стойност 3,3.10-23 kg.m/s?

a) 0,0002 nm

б) 0,002 nm

в) 0,02 nm

г) 0,2 nm

 

5. Когато броят на неутроните в ядрата намалява с 1, то ядрената реакция е:

а) алфа - разпадане

б) бета (β -) разпадане

в) бета (β +) разпадане

г) гама - разпадане

 

6. При кой вид радиоактивно разпадане състава на ядрото не се променя?

а) алфа - разпадане

б) бета (β -) разпадане

в) бета (β +) разпадане

г) гама - разпадане

 

7. При кой вид радиоактивно разпадане от ядрото се изпуска най-тежка частица?

а) алфа - разпадане

б) бета (β -) разпадане

в) бета (β +) разпадане

г) гама - разпадане

 

8. При кой вид радиоактивно разпадане атомния номер на ядрото ще се увеличи?

а) алфа - разпадане

б) бета (β -) разпадане

в) бета (β +) разпадане

г) гама - разпадане

 

9. В сравнение с ядрото-майка, дъщерното ядро при β - разпадaне има:

а) същото масово число, но по-голям атомен номер

б) същото масово число, но по-малък атомен номер

в) по-малко масово число, но същия атомен номер

г) по-голямо масово число, но същия атомен номер

 

10. Следната ядрена реакция е пример за вид радиоактивно разпадане:

а) алфа - разпадане

б) бета (β -) разпадане

в) бета (β +) разпадане

г) гама-разпадане

 

11. Радиоактивният изотоп волфрам W-176 има период на полуразпадане 2,5 часа. След колко часа броят на радиоактивните ядра в проба от волфрам W-176 ще намалее 10 пъти?

а) 5 часа

б) 8,3 часа

в) 10 часа

г) 12,5 часа

 

12. Коя е липсващата частица в следната ядрена реакция?

а) протон

б) неутрон

в) електрон

г) позитрон

 

13. Коя е липсващата частица в посочената ядрена реакция?

а) протон

б) неутрон

в) електрон

г) гама-квант

 

14. Показаното ядрено разпадане: 13N  13C + e+ + υe е пример за процес предизвикан от:

а) фотоелектричен ефект                                 

б) силно ядрено взаимодействие

в) слабо ядрено взаимодействие                     

г) електромагнитно взаимодействие

 

15. Ядрото на атом на един изотоп на хлора съдържа 17 протона и 20 неутрона. Посочете състава на друг изотоп на хлора.

а) 20 протона, 17 неутрона

б) 19 протона, 18 неутрона

в) 18 протона, 18 неутрона

г) 17 протона, 19 неутрона

 

 

16. Определете вида на частицата X получена в резултат на показаната по-долу ядрената реакция.

а) позитрон

б) електрон

в) протон

г) неутрон

 

17. Радиоактивният изотоп олово Pb-199 има период на полуразпадане 1,5 часа. Пробата от този изотоп в началото на експеримента има маса 2 грама. Колко ще бъде неговата маса след след 6 часа?

а) 0,125 грама

б) 0,250 грама

в) 0,375 грама

г) 0,625 грама

 

18. Червеното преместване на далечни галактики е доказателство за:

а) разширението на Вселената

б) принципа на неопределеността

в) черните дупки

г) тъмната материя

 

19. Невъзможността за едновременно точно измерване на скоростта и позицията на един електрон се отчита в:

а) термодинамиката

б) квантовата механика

в) класическата електродинамика

г) теория на относителността

 

20. Посочете неправилната връзка между името на известен физик и областта, в която е постигнал значителен принос.

а) Исак Нютон - гравитация

б) Нилс Бор - структура на атома

в) Майкъл Фарадей - електричество и магнетизъм

г) Шарл Кулон - квантовата механика

 

Ключ на верните отговори:

1. – в, 2 – г, 3 – а, 4 – в, 5 – б, 6 – г, 7 – а, 8 – б, 9 – а, 10 – а,

11 – б, 12 – б, 13 – г, 14 – в, 15 – г, 16 – г, 17 – а, 18 – а, 19 – б, 20 - г