Тест „ Вещества и техните свойства”

1. Свойствата ковкост и пластичност са характерни за:

а) стъкло                    

б) пластмаса                

в) метал                   

г) дърво

 

2. Металите имат характерен блясък защото ........................ светлината.

а) поглъщат                 

б) пропускат               

в) излъчват                 

г) отразяват

 

3. Сплавите са .................... смеси.

а) течни                      

б) газови                       

в) твърди                 

г) водни

 

4. Коя от изброените смеси е еднородна?

а) почва                       

б) чист въздух              

в) пяна                     

г) мъгла

 

5. Коя от изброените смеси е съставена от газове и твърди частици?

а) пяна                          

б) мъгла                       

в) месинг                     

г) дим

 

6.  Нееднородна смес ще получим ако смесим:

а) вода и спирт           

б) захар и сол             

в) мляко и вода        

г) сол и вода

 

7. Препишете и попълнете празните места в изречението.

 

„Получаваме морска сол чрез .......................... и ......................... на солта, която се съдържа във водата от морето.”

 

8. Въздухът съдържа най-много:

а) кислород                  

б) въглероден диоксид                  

в) азот                           

г) водни пари

   

9. При изгаряне на въглища в атмосферата се отделят газовете серен оксид и азотен оксид, които причиняват:   

а) градушките                                 

б) ураганите

в) промяна на климата                

г) киселинните дъждове

 

10. Двете основни части на въздуха са:

а) азот и водни пари                                         

б) кислород и въглероден диоксид

в) кислород и водни пари                                

г) азот и кислород

 

11. Натрупването на кой газ в атмосферата може да предизвика затопляне на Земята?

а) озон                   

б) кислород                           

в) въглероден диоксид                 

г) азот

 

12. Кой от изброените газове е силно отровен?

а) озон                    

б) азотен диоксид               

в) въглероден диоксид                   

г) азот

 

13. За да подобрим качеството на горенето се използва въздух обогатен на:

а) азот                    

б) водни пари                 

в) въглероден диоксид            

г) кислород

 

14. Аномално температурно разширение се наблюдава при:

а) въздуха                    

б) водата                      

в) спирта                     

г) всички течности                         

 

15. Какви организми се използват в пречиствателните станции за отпадъчни води?

а) водорасли           

б) вируси                      

в) бактерии                 

г) насекоми

 

16. Кой газ се използва за обеззаразяване на на питейната вода?

а) серен диоксид            

б) азот                  

в) въглероден диоксид             

г) хлор

 

17. Решете задачата:

 

Винтът от фигурата е направен от месинг и има маса 25 g. Месингът е сплав от металите мед и цинк. Във винта има 8 g цинк. Колко грама е медта?

 

18. На фигурата има две чаши, в които разтваряме различно количество захар.

 

а) В пример № 1  са разтворени 150 g захар в 100 g вода. Полученият разтвор се нарича ...........................

б) В пример № 2 са разтворени 200 g захар в 100 g вода. Полученият разтвор се нарича ............................