Физичен проблем „3 в 1”(с ключ на верните отговори)

№ 1

Отговорете на въпросите, като ползвате информация от фигурата.

 

а) Какви са уредите №1 и №2 и как са свързани във веригата?

б) Какви са останалите елементи изобразени на схемата?

в) Какви са показанията на уредите №1 и №2, ако R1=10 Ω и R1=20 Ω?

г) Каква е мощността на тока през двата консуматора?

                   

№ 2

Отговорете на въпросите, като ползвате информация от фигурата.

 

а) Какво оптично тяло е показано на фигурата?

б) Колко е неговото фокусно разстояние f = ?

в) Може ли тялото да се нарече лупа и защо?

г) Колко е неговото увеличение m = ?

д) Колко е неговата оптична сила Р = ?D

е) Какъв недостатък на окото може да се коригира с тялото? 

 

№ 3

Отговорете на въпросите, като ползвате информация от фигурата.

 

а) Какво трептящо тяло е показано на фигурата?

б) Колко е честота на трептене ν = ? Hz

в) Колко е пътя s1 , който теглилката изминава за 1 трептене (за 1 период)?

г) Колко е пътя s, който теглилката изминава за време t = 4 s ?

 

Ключ на верните отговори: 

№ 1 

а) Уред №1 е амперметър - последователно. Уред №2 е волтметър - успоредно.

б) Елементите са батерия, резистор, реостат и съединителни проводници.

в) Уред №1 показва 0,3 А, а уред №2 показва 3V.

г) Мощността на резистора е P1 = 0,9 W, а на реостата е P2 = 1,8 W. 

 

№ 2

а) Изпъкнала (събирателна) леща.

б) f = 10 cm.

в) Да, защото има малко фокусно разстояние f < 15 cm.

г) Увеличение m = 3,5 пъти.

д) Оптична сила P = 10 D.

е) Далекогледство. 

 

№ 3

а) Пружинно махало.

б) Честота е υ = 2 Hz.

в) s1 = 10 cm.

г) s = 80 cm.