Физични константи и формули

  

Физични константи 

Име

Символ

Стойност

Абсолютна нула

ОК

-273,15 оC

Земно ускорение

g

9,8 m/s2

Число на Авогадро

No

6,022.1022

Константа на Кулон

к

8.998.109Nm2/C2

Заряд на електрона

q

1,602.10-19 C

Гравитационна константа

G

6,673.10-11 Nm2/kg2

Маса на електрона

me

9,109.10-31kg

Маса на протона

mp

1,673.10-27kg

Константа на Планк

h

6,626.10-34 Js

Скорост на светлината(вакуум)

c

2,997.108 m/s

Кратни и дробни мерни единици в системата SI 

Степен

Единица

Символ

Наименование

1018

екса

E

квинтилион

1015

рета

P

квадрилион

1012

тера

T

трилион

109

гига

G

милиард

106

мега

M

милион

103

кило

k

хиляда

102

хекто

h

сто

101

дека

da

десет

10-1

деци

d

десета

10-2

санти

c

стотна

10-3

мили

m

хилядна

10-6

микро

μ

милионна

10-9

нано

n

милиардна

10-12

пико

p

трилионна

10-15

фемто

f

квадрилионна

10-18

атто

a

квинтилионна

Физични величини и формули 

Величина

Уравнение или символ

Единица SI

разстояние

s, l, d

m

маса

m

kg

време

t

s

преместване

Δ r = r2 - r1

m

път (равнопроменливо)

s = vot ± at2/2

m

интервал от време

Δ t = t2 - t1

m

период

T = 1/ν

s

честота

ν = 1/T

Hz (1/s)  

моментна скорост

v = Δ r/Δ t

m/s

крайна скорост

v= vо± at

m/s

скорост (вълна)

v = λ ν

m/s

скорост (окръжност)

v = 2πr/T

m/s

ускорение:

a = Δ v/ Δ t

m/s2

центростремително

ac = v2/r

m/s2

гравитационно

g = F/m

m/s2

сила

F = ma

N (kg.m/s2)

сила тегло

Р = mg

N

закон на Нютон

F = γm1.m2/r2

N

сила(триене)

f = kN

N

магнитна индукция

B = Fmах /q.v

Т

закон на Ампер

Fmах = B.I.l

N

въртящ момент

М = F.l

Nm

импулс

p = mv

kg.m/s

импулс на сила

Δ p = FΔ t

kg.m/s

ЗЗ на импулса

p1 + p2= p'1 + p'2

kg.m/s

работа

А = F.s

J(Nm)

мощност

P = А/t, P = F.v

W(J/s)

кинетична енергия

Eк = (1/2) mv2

J

потенциална енергия

Eп = mgh

J

налягане:

p = F/S

Pa

хидростатично

p = ρ g h

Pa

хидростатична машина

F1/S1 = F2/S2

 

количество топлина

Q =  с m Δ t

J

заряд

q

C

закон на Кулон

F = k q1q2/(r2)

N

интензитет

E = F/q

N/C (V/m)

капацитет

C = q/U

F

съпротивление

R

Ω

последователно

R= R1 + R2 + R3 +...

Ω

успоредно

1/R= 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

Ω

ток

I = q /t

A

напрежение

U

V

закон на Ом

I = U/R

 

мощност на тока

P = IU= I2R= U2/R  

W

формула на Айнщайн

E = mc2

J

квант енергия

E = h ν

J