4 клас, НВО по Човекът и природата, 15 май 2017 г. (с ключ на верните отговорите и оценка)

 

1. Върху дървена дъска са поставени железен ключ и стъклено топче. Кое от телата може да се привлече от магнит?

А) стъкленото топче

Б) дървената дъска

В) железният ключ

 

2. В коя група всички живи организми използват слънчевата енергия, за да произвеждат сами хранителни вещества?

А) детелина, дъб, мушкато

Б) кактус, камила, печурка

В) косатка, октопод, медуза

 

3. Скумрията и делфинът живеят в:

А) реките 

Б) моретата

В) блатата 

 

4. Дългите крака, дългата шия и дългият клюн при щъркела са приспособления:

А) към средата на живот

Б) за защита от неприятели

В) за по-лесно размножаване 

 

5. Към коя група растения може да бъде добавена лайката? 

А) бреза, липа

Б) люляк, шипка

В) синчец, здравец

 

6. Прочети описанието на животното и определи към коя група се отнася.  То има тeжĸo и здраво тяло и голяма гръбна пepĸa. Гръдните му перки са големи и заоблени и наподобяват гребла. Диша с бели дробове. Ражда своите малки и ги храни с мляко.

А) риби

Б) земноводни

В) бозайници

 

7. При кой жизнен процес организмите създават себеподобни?

А) растеж

Б) хранене

В) размножаване 

 

8. Термометър 1 измерва температурата на въздуха сутрин, а термометър 2 – следобед. С колко градуса се е повишила температурата?

А) 10

Б) 15

В) 30

 

9. Преминаването на водата от твърдо в течно състояние се нарича:

А) топене

Б) изпарение

В) охлаждане 

 

10. Ябълка се откъсва от клона на дърво и пада надолу към земята. Какво движение извършва тя?

А) въртене

Б) праволинейно

В) криволинейно 

 

11. В нашата страна денят е по-дълъг от нощта през:

А) лятото

Б) зимата

В) всички сезони

 

12. Каква работа извършва посоченият със стрелка орган?

А) Осигурява движението на кръвта в тялото.

Б) Управлява всички органи и цялото тяло.

В) Събира храната и започва да я смила.   

 

13. Какви възприятия получава човек за заобикалящия го свят чрез кожата си?

А) Различава различни приятни и неприятни звукове.

Б) Усеща студено и топло, твърдо и меко, гладко и грапаво.

В) Определя вкуса на храната – сладко, солено, кисело, горчиво.  

 

14. Как НЕ е правилно да се чете?

А) на разстояние 30 см от очите 

Б) при естествена светлина

В) в легнало положение 

 

15. Коя човешка дейност нарушава равновесието в природата?

А) пресушаването на блатата

Б) пречистването на водите

В) използването на слънчевата енергия

 

 16. Въздухът се замърсява от: 

А) увеличаването на броя на автомобилите

Б) събирането на пластмасови опаковки

В) използването на слънчеви батерии

 

Прочети следващите задачи и запиши отговорите си на определеното място. 

17. Разгледайте хранителната верига на картинката.

  

Запишете какво най-вероятно ще се случи с броя на жабите, ако броят на змиите по някаква причина намалее? 

Отговор: _________________________ 

 

18. Везната, на която са поставени топката и теглилките, е в хоризонтално положение. Колко грама е масата на топката?

Отговор: _________________________

19. В таблицата са посочени източници на енергия. Два от тях замърсяват околната среда. Кои са те?

 

Отговор: _______________________________

 

Ключ с верните отговори и критерии за оценяване 

Въпрос №/ Верен отговор /Брой точки

1. В /1 т.

2. А /1 т.

3. Б /1 т.

4. А /1 т.

5. В /1 т.

6. В /1 т.

7. В /1 т.

8. Б /1 т.

9. А /1 т.

10. Б/ 1 т.

11. А/ 1 т.

12. Б /1 т.

13. Б /1 т.

14. В /1 т.

15. А /1 т.

16. А /1 т.

 

17. Ще нарасне / Ще се увеличи/  Ще станат повече /  Ще се повиши

За верен отговор – 1 т.

За грешен отговор или липса на отговор – 0 т.

 

18. Триста грама / 300 грама / 300 г / триста / 300

За верен отговор – 1 т.

За грешен отговор или липса на отговор – 0 т.

 

19. Нефт и въглища / Въглища и нефт / Нефт, въглища / Въглища, нефт

За два верни отговора – 2 т.

За един верен отговор – 1 т.

За грешен отговор или липса на отговор – 0 т.