4 клас, Тест "Жизнени процеси при растенията и животните"

1. Живите организми участват в 5 основните жизнени процеси. Името на кой процес е изпуснато:

(1) хранене, (2) дишане, (3) ......................, (4) растеж, (5) размножаване? 

2. Процесът на разграждане на храната при животните напълно прилича на процеса:

а) топене                        

б) изпарение                  

в) горене 

3. Зеленото вещество в листата на растенията, което участва в производството на хранителни вещества се нарича:   

а) патефил                      

б) филопат                      

в) хлорофил 

4. Постави животните: котка, морско конче, гълъб, магаре, шаран, гущер, октопод, акула в две групи:

а) Дишащи с бели дробове: ...........................................................................

б) Дишащи с хриле: ....................................................................................... 

5. Пчелата от снимката участва в много важен процес от развитието на растенията. Това е:

а) производство на нектар

б) оплождане

в) опрашване 

6. Попълнете изреченията с думите: опрашване, тичинки, оплождане, семепъпки, плодник.

а) Органите за размножаване на растения са .................. и .................

б) В плодника има ................................

в) Сливането на цветен прашец със семепъпка се нарича ...................               

 

7. Без кое от изброените условия семената могат да покълват?                    

 

а) светлина                         

б) влажна почва                            

г) подходяща температура 

8. Животните - кокошка, жаба и пеперуда снасят яйца. При жизнения цикъл на кое животно:

а) се преминава през етап ларва: .......................................................

б) се преминава през етап какавида: ................................................

в) от яйце се излюпва малко, което прилича на майка си: ............. 

9. Попълнете изреченията с думите: плацента, бозайник, мляко, ражда, зародиш, бременност.

а) Котката ....................... малките си и ги храни с .....................

б) Котката е .....................................................................................

в) При бозайниците .................................. се развива в тялото на майката.

г) ..................................... завършва с раждане на бебето.

д) Зародишът се изхранва от .................................. на майката. 

10. Запишете към коя група принадлежи всяко животно от снимките с номера:

а) насекоми:        №.......,

б) риби:               № .......,

в) земноводни:    №  .......,

г) влечуги:           № .......,  

д) птици:             № .......,

е) бозайници:      № .......,