4 клас, Тест „Движение и енергия”

1. Попълнете празните места с помощните думи:

а) Махалото извършва ............................................ 

б) Маймунката извършва .......................................

в) Бананът извършва .................................................

(Помощни думи: въртене, праволинейно движение, трептене, движение по окръжност, криволинейно движение)

 

2. На колата действат две сили – силата на триене № 1 и силата на двигателя № 2.

а) По-голяма е сила № ...................

б) По-малка е сила   № ...................

в) Посоките на силите са ................

 

3. Звънецът издава звук, когато:

а) се върти

б) се движи праволинейно

в) трепти

 

4. Анимацията показва скок на човек с парашут.

 

а) Силата, която движи човека е.................................................

б) Силата, която забавя движението на парашута е...................

(Помощни думи: силата на вятъра, силата на триене, силата на земното притегляне)

 

5. Посочете верния отговор. Енергията е .................... за извършване на работа.

а) умение                       

б) желание                      

в) способност                    

г) настроение                

 

6. Посочете верния отговор. Мускулите на човека извършват работа, защото притежават:

а) настроение               

б) желание                       

в) енергия                           

г) способност            

             

7. Попълнете празните места, като използвате помощните думи.

а) Бягащият лъв притежава ...................................

б) Слънцето излъчва .............................................

в) Батерията притежава ........................................

г) Дървата имат ....................................................

 

8. Кои от посочените източници на енергия – вода, въглища, вятър, природен газ, слънце, нефт:

а) замърсяват околната среда: .........................................................................

б) не замърсяват околната среда: .....................................................................

 

9. Попълнете празните места. Горенете може да се представи със схемата:

 

10. Попълнете празните места в изреченията:

а) Силите на триене превръщат енергията на движение в ......................... енергия.

б) Лампите превръщат електрическата енергия в ....................................... енергия.

в) При горене на нафта, енергията на горивото се превръща в ................. енергия.

г) Генераторите превръщат енергията на движението в ............................ енергия.