Тест "Електричен заряд и електричен ток. Закон на Ом" (вариант 1)

 

1. За 10 s през напречното сечение на проводник преминава електричен заряд 20 С. Колко е токът по проводника?

а) 20А                  б) 200 А                  в) 10 А                     г) 2 А

 

2. Колко кулона е зарядът, преминал за 3 s през напречното сечение на проводник, по който тече ток 2 А?

а) 4 С                  б) 5 С                      в) 6 С                        г) 7 С

 

3. По проводник тече ток 4 А. За колко време по проводника ще премине заряд 12 С?             

а) 8 s                    б) 16 s                    в) 48 s                       г) 3 s

  

4. В краищата на резистор със съпротивление 25 Ω,  е подадено напрежение 110V. Колко ампера е тока през резистора?                                                                       

а) 1,4 А                   б) 2,4 А                  в) 3,4 А                   г) 4,4 А

 

5. През резистор със съпротивление 500 Ω тече ток 0,02А. Колко е напрежението между двата края на резистора?                                        

 а) 1V                     б) 10 V               в) 100 V                г) 1000 V

 

 

7. Превърнете мерните единици:

а) 25 mA = …A                                    б) 500 V = …kV           

в) 150 k Ω =…MΩ                               г) 15 MΩ = ...kΩ                           

д) 3000µA = ...А                                 е) 0,02 MΩ =… k Ω           

ж) 0,05 A  =…mA                                з) 0,8 A   =…mA

 

8. Кое от изброените съпротивления е най - малко?

а) 0,2 MΩ               б) 20 kΩ               в) 0,2.105 Ω              г) 2000 Ω

 

9. Кое от изброените съпротивления е най - голямо?

а) 4 MΩ              б) 4 kΩ              в) 0,4.106 Ω            г) 40 000 Ω

 

10. Електричен елемент с постоянно съпротивление се нарича:

а) транзистор          б) термистор       в) резистор         г) теристор

 

11. Металите са проводници на електричен ток, защото в тях има свободни:

а) йони                 б) атоми           в) протони            г) електрони

 

12. Как се означава електричен заряд и неговата мерна единица:

а) I, A                    б) R, Ω              в) U, V                   г) q, C