10 клас (11 ЕП клас)

Тест "Механична работа, мощност и енергия"

1. Постоянна сила с големина 20 N приложена върху едно тяло го кара да се движи с постоянна скорост 4 m/s. Колко работа е  извършена върху тялото за 6 s?

а) 480 J              б) 240 J            в) 120 J             г) 80 J

2. Две тела с маси съответно 10 kg и 5 kg са пуснати едновременно от височина 50 м над земята. След свободно падане в продължение на 2 s телата ще имат различни:

Тест "Сили и движение"

 

1. Кой принцип на механиката описва свойството инертност на телата и съществуването на инерциални отправни системи?

а) І принцип                        б) ІІ принцип                                                

в) ІІІ принцип                      г) ІV принцип

 

Тест " Импулс и енергия"

1. Векторната величина, чиято големина зависи от масата и скоростта на тялото и която описва резултата от взаимодействието с други тела се нарича:  

а) сила           б)  импулс       в)  ускорение            г) енергия

 

2. Реактивното движение се обяснява със закона за запазване на:

Упражнение "Сили и движение" (въпроси и задачи)

 Въпроси и задачи „Сили и движение

 1. Кои две твърдения се съдържат в Закона за инерцията?

Тест "Ускорение"

 

1. Кое твърдение за движението на тяло с нулево ускорение е вярно?

а) тялото трябва да бъде в състояние на покой

б) тялото трябва да се забавя

в) тялото може да се ускори

Тест "Кинематика" (варианти 1 и 2)

          

Вариант №1

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата:

12 задачи в 12 картинки (механика)

Не мъчете родителите! Те са ваши!Laughing

Задачите се решават чрез прилагане принципите на механиката. Да си ги припомним!

Тест "Познавате ли принципите на Исак Нютон?" (с ключ на верните отговори)

Принципите на Исак Нютон са публикувани за първи път в неговия забележителен труд «Математически принципи на философията на природата».

Вълните на Луи дьо Бройл

Фотоелектричен ефект

Pages

Subscribe to RSS - 10 клас (11 ЕП клас)