10 клас (11 ЕП клас)

Тест "Вълни и частици"

1. Кои явления се обясняват чрез въвеждането на квантовия модел на светлината?

а) излъчване и поглъщане                б) отражение и пречупване

в) интерференция и дифракция       г) разпространение и дисперсия

 

2. На кой от посочените източници спектърът на излъчване е непрекъснат?

а) горещо твърдо тяло                       б) молекулен газ          

Въпроси и задачи "Светлина. Вълни и частици"

 

Въпроси и задачи - І част:

1.Пресметнете енергията Е на фотоните на синя светлина с дължина на вълната λ = 480 nm.

Тест "Светлина" - ІІ част

 

1.  Кое твърдение е грешно? Луминесцентно излъчване може да се предизвика от:

а) радиоактивно облъчване                  б) химични реакции   

в) вътрешната енергия на телата         г) електрично поле

 

2. Кой от следните материали най-силно поглъща рентгеновите лъчи?

а) въздухът                                     б) водата                  

Тест "Светлина" - І част (вариант 2)

 

1. Човешкото око вижда светлинните вълни в т.н. видим диапазон. Този интервал е (от-до):

а) 10 nm – 100 nm                          б) 100 nm – 300 nm     

в) 200 nm - 500nm                          г) 400 nm – 700 nm

 

 

Тест "Светлина" - І част (вариант 1)

 

1. Цветът на светлинните вълни, се дължи на:

а) дължината на вълната              

б) фронта на вълната                                                                                         

в) честота на вълната                    

г) периода на вълната

Тест "Разпространение, отражение и пречупване на светлината"

1. От видимата светлина най - малка дължина на вълната има:

а) Оранжевата светлина                            б) Червената светлина

в) Виолетовата светлина                            г) Зелената светлина

 

2. От видимата светлина най - голяма честота има:

а) Жълтата светлина                                  б) Червената светлина

Тест "Електромагнитни вълни" (вариант 1)

 

1. Източници на електромагнитни вълни са:

а) всички тела, които се движат           

б) постоянните токове  

в) постоянно магнитно поле                  

г) променливите токове

 

2. Кои от изброените вълни са електромагнитни?

а) сеизмични              

Тест "Електромагнитни вълни" (вариант 2)

 

1. Електромагнитните вълни (ЕМ вълни) се излъчват от трептящи:

а) електрични заряди

б) твърди частици

в) водни молекули

г) въздушните молекули

 

Pages

Subscribe to RSS - 10 клас (11 ЕП клас)