Тест

Тест " Импулс и енергия"

1. Векторната величина, чиято големина зависи от масата и скоростта на тялото и която описва резултата от взаимодействието с други тела се нарича:  

а) сила           б)  импулс       в)  ускорение            г) енергия

 

2. Реактивното движение се обяснява със закона за запазване на:

Тест "Ускорение"

 

1. Кое твърдение за движението на тяло с нулево ускорение е вярно?

а) тялото трябва да бъде в състояние на покой

б) тялото трябва да се забавя

в) тялото може да се ускори

Тест "Кинематика" (варианти 1 и 2)

          

Вариант №1

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата:

Тест "Клетка. Едноклетъчни и многоклетъчни организми" (Човекът и природата, 5 клас)

1. Англичанинът Робърт Хук е наблюдавал за първи път клетки от кората на корков дъб. Думата клетка (cell) на латински език означава:

а) коридорче              

б) стаичка               

в) балконче                  

г) килерче

 

Тест „ Електромагнитно взаимодействие” (вариант 2)

1. Посочете грешния отговор. Източници на магнитни полета са:

а) постоянните магнити

б) електричните токове

в) променливите електрични полета

Тест "Вещества и техните свойства" (Човекът и природата, 5 клас)

1. Чистите вещества съдържат:

а) различни видове градивни частици (атоми, молекули)

б) три вида частици

Тест "Електричен ток" (вариант 2)

Тест "Сили и движение" (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата.

Тест "Електрични явления"

 

1. Две наелектризирани тела взаимно се привличат. Това означава, че те:

а) нямат заряди                            

б) имат едноименни заряди

в) имат разноименни заряди        

г) са влюбени

 

Тест "Състав и строеж на веществата"

 

1. Кой отговор е верен? Някои вещества са изградени от:

а) капчици                                    б) прашинки               

в) малки топчета                          г) атоми

 

2. Ако от един атом се откъсне 1 електрон получаваме частица:

а) молекула                                  б) протон                     

Pages

Subscribe to RSS - Тест