Тест

Тест "Електричен заряд и електричен ток. Закон на Ом" (вариант 1)

 

1. За 10 s през напречното сечение на проводник преминава електричен заряд 20 С. Колко е токът по проводника?

Тест „Размножаване, растеж и развитие на животните”

 

1. Кои организми се размножават безполово?

а) гръбначните животни                                

б) безгръбначните със сложно устройство

в) едноклетъчните                                            

Тест "Електричен заряд и електричен ток. Закон на Ом" (вариант 2)

 

1. Коя формула отговаря на определението „Токът е равен на заряда, преминал през напречното сечение на проводника за една секунда.”?

а) I= q. t                       

б) I = t/q                       

в) I = t                             

г) I = q/t

 

Тест "Електрически вериги" за 7 клас (вариант 1)

Тест "Електрически вериги" за 7 клас (вариант 2)

 

1. Колко е токът през резистора със съпротивление 2 Ω в тази верига?

Тест "Електричество" (варианти 1 и 2)

 

Вариант 1 

1. Посочете грешния отговор. Електричният заряд на тяло (частица):

а) е физична величина           

б) се проявява чрез електрични сили

в) се измерва в С (кулон)        

г) не съществува

Тест "Магнитно поле"

 

1. Постоянните магнити са изработени от:

а) алуминий                                             б) желязо             

Тест "Електричество и магнетизъм" (вариант 1)

1. Препишете и попълнете таблицата:

Величина

Означение

Мерна единица

заряд

 

 

Тест "Електричество и магнетизъм" (вариант 2)

1.  Попълнете празните места в таблицата:

 

 

 

 

Тест "Светлина и звук" (вариант 1)

 

1. Топлинен източник на светлина е:

а) лазерът                         б) светодиодът              

в) неонова лампа             г) лампата на фенерче

 

2. Колко е фокусното разстояние на леща с оптична сила 4D ?

а) 100 cm         б) 75 cm          в) 50 cm           г)  25 cm

 

Pages

Subscribe to RSS - Тест