Тест

Тест “Натиск и налягане. Плътност на телата” (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

1. Препишете и попълнете таблицата:

Тест "Жизнени процеси при растенията и животните" (варианти 1 и 2)

Тест "Механика" (вариант 2)

 

Уважеми ученици,

Тест "Механика" (вариант 1)

Уважеми ученици,

Тест "Ядрена физика" (вариант 2)

Ключ на верните отговори в края на теста Laughing

Механика (въпроси и задачи)

Уважаеми ученици,

Предлагам на вашето внимание 15 въпроса със свободен отговор и 10 въпроса с избираем отговор. Посочени са отговорите на задачите. Показано е решението на задача № 11.

Примерен тест за НВО по физика и астрономия, 7 клас (въпроси, отговори и оценка)

 

 

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование към МОН

Примерен тест

Тест "Механична работа, мощност и енергия"

1. Постоянна сила с големина 20 N приложена върху едно тяло го кара да се движи с постоянна скорост 4 m/s. Колко работа е  извършена върху тялото за 6 s?

а) 480 J              б) 240 J            в) 120 J             г) 80 J

2. Две тела с маси съответно 10 kg и 5 kg са пуснати едновременно от височина 50 м над земята. След свободно падане в продължение на 2 s телата ще имат различни:

Тест "Сили и движение"

 

1. Кой принцип на механиката описва свойството инертност на телата и съществуването на инерциални отправни системи?

а) І принцип                        б) ІІ принцип                                                

в) ІІІ принцип                      г) ІV принцип

 

Тест " Импулс и енергия"

1. Векторната величина, чиято големина зависи от масата и скоростта на тялото и която описва резултата от взаимодействието с други тела се нарича:  

а) сила           б)  импулс       в)  ускорение            г) енергия

 

2. Реактивното движение се обяснява със закона за запазване на:

Pages

Subscribe to RSS - Тест