Добре дошли в сайта за физика и aстрономия на Румен Димитров!

Чудесата на Физиката: Най – яките елементарни частици в природата

 

       Елементарните частици са изключително разнообразни. Много от тях са с фантастични имена като sparticles, quarks и neutrinos.

Частицата – Бог (God Particle)

 

Тест "Механични трептения и вълни"

1. Махало се люлее с период 2 s. С какъв период се изменя Еп на махалото?

а) 1s                   б) 2s                     в) 3s                      г) 4s

 

2. Топче, окачено на пружина, трепти с период Т = 0,4 s и амплитуда А = 5 cm. Колко е пътят изминат от топчето за 4 s ?

Тест "Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми" (вариант 1)

 

1. По кои тръбички от проводящата система на растенията се движи воден разтвор на хранителни вещества?

а) ликовите                                   

б) пластмасовите          

в) гумените                                   

г) дървесинните   

 

Хората, които най - много повлияха на информационните технологии

     

Кой все пак стои зад съвременните технологии, без които нашият живот вече просто е немислим? Няма съмнение, че това са хора разбиращи от много неща,  сред които не на последно място - от физика!

Олимпиада по физика, Областен кръг, 2011 година - 7 клас (задачи и решения)

 

Олимпиада по Физика, Областен кръг, 19 март 2011 година

Тема - 7 клас

Тест "Вълни и частици"

1. Кои явления се обясняват чрез въвеждането на квантовия модел на светлината?

а) излъчване и поглъщане                б) отражение и пречупване

в) интерференция и дифракция       г) разпространение и дисперсия

 

2. На кой от посочените източници спектърът на излъчване е непрекъснат?

а) горещо твърдо тяло                       б) молекулен газ          

Въпроси и задачи "Светлина. Вълни и частици"

 

Въпроси и задачи - І част:

1.Пресметнете енергията Е на фотоните на синя светлина с дължина на вълната λ = 480 nm.

Тест "Светлина" - ІІ част

 

1.  Кое твърдение е грешно? Луминесцентно излъчване може да се предизвика от:

а) радиоактивно облъчване                  б) химични реакции   

в) вътрешната енергия на телата         г) електрично поле

 

2. Кой от следните материали най-силно поглъща рентгеновите лъчи?

а) въздухът                                     б) водата                  

Тест "Механични вълни" (вариант 1)

 

1. Кое твърдение е вярно? Механичните вълни могат да пренасят:

а) вода                                              

б) въздух                   

в) твърди частици                           

г) енергия

 

2. Камертон трепти с честота 680 Hz. Определете дължината на звуковите вълни, които създава камертонът? Скоростта на звука във въздух е 340 m/s.

Тест "Процеси при газовете" (вариант 1)

 

1. Попълнете празните места в таблицата за посочените закони:

2. На рТ - диаграма са представени изопроцеси с идеален газ. Определете кои процеси протичат в съответните участъци:

Pages

Subscribe to physicstime.com RSS