Добре дошли в сайта за физика и aстрономия на Румен Димитров!

Въпроси и задачи "Светлина. Вълни и частици"

 

Въпроси и задачи - І част:

1.Пресметнете енергията Е на фотоните на синя светлина с дължина на вълната λ = 480 nm.

Тест "Светлина" - ІІ част

 

1.  Кое твърдение е грешно? Луминесцентно излъчване може да се предизвика от:

а) радиоактивно облъчване                  б) химични реакции   

в) вътрешната енергия на телата         г) електрично поле

 

2. Кой от следните материали най-силно поглъща рентгеновите лъчи?

а) въздухът                                     б) водата                  

Тест "Механични вълни" (вариант 1)

 

1. Кое твърдение е вярно? Механичните вълни могат да пренасят:

а) вода                                              

б) въздух                   

в) твърди частици                           

г) енергия

 

2. Камертон трепти с честота 680 Hz. Определете дължината на звуковите вълни, които създава камертонът? Скоростта на звука във въздух е 340 m/s.

Тест "Процеси при газовете" (вариант 1)

 

1. Попълнете празните места в таблицата за посочените закони:

2. На рТ - диаграма са представени изопроцеси с идеален газ. Определете кои процеси протичат в съответните участъци:

Тест "Вселена" (варианти 1 и 2) с ключ на верните отговори

    
                      

Вариант №1

1. Върху диаграмата ХР (спектър - светимост) с кръстче е посочено положението на една звезда. Тази звезда е:

 

а) бяло джудже

Тест „Атом и атомно ядро. Радиоактивност” (вариант 1)

Уважаеми ученици,

В края на теста можете да види ключ на верните отговори.

1. Атомът е изграден от:

а) протони и електрони                          б) ядро и неутрони
в) йони и електрони                                 г) ядро и електрони.

2. Атомното ядро е изградено от:

Тест „Атом и атомно ядро. Радиоактивност” (вариант 2)

1. Явлението естествена радиоактивност доказва, че атомът е:

а) неделима частица                б) градивна частица         

в) малко топче                          г) сложно устроен   

Биологичното действие на радиацията и трагедията в Япония

 

      Сателитни снимки на АЕЦ „Фукушима“ от 21 ноември 2004 г. и от 14 март 2011 г. след взрива в 3-и реактор. Снимка: Ройтерс

Тест "Електростатика" (вариант 1)

1. Кое определение е вярноПробен заряд наричаме : 

а)  заряд с големина  1 С              б)  малък (+) заряд   

в)  всеки точков заряд                  г)  зарядът на електрона

 

2. Коя формула изразява правилно капацитета на кондензатор: 

а) C = U.d                                      б) C = U/q                    

Тест "Светлина" - І част (вариант 2)

 

1. Човешкото око вижда светлинните вълни в т.н. видим диапазон. Този интервал е (от-до):

а) 10 nm – 100 nm                          б) 100 nm – 300 nm     

в) 200 nm - 500nm                          г) 400 nm – 700 nm

 

 

Pages

Subscribe to physicstime.com RSS