Добре дошли в сайта за физика и aстрономия на Румен Димитров!

Тест "Ядрени реакции. Елементарни частици" (вариант 1)

 

1. При кой процес се отделя най-много енергия (пресметната за 1 нуклон)?

а) делене на U- ядро                    б) α – разпадане            

в) β – разпадане                             г) сливане на две леки ядра

Тест "Равновесие на телата. Механика на флуиди" (вариант 1)

 

1. Кое от посочените не е елемент на величината сила?

а) посока                              б) големина      

в) рамо                                 г) приложна точка          

 

2. Кое от изброените не е прост механизъм?

а) лост                                 б) наклонена макара           

в) макара                             г) електромотор

 

Тест "Ток в различни среди" (вариант 1)

 

1. Кое твърдение е вярно? Специфичното съпротивление на металите зависи от: 

а) приложеното напрежение   

б) дължината на проводника                

в) веществото на проводника  

г) сечението на проводника

 

Тест "Електричен ток" (вариант 1)

                       

1. Посочете грешния отговор. Токът е насочено движение на:

а) електрони                                    

б) (+) и (-) йони               

в) протони                                        

г) неутрони

Тест " Механична работа, мощност и енергия" (вариант 1)

 

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата (по модела):

Тест "Принципи на механиката"

         

1. Движението по инерция определяме като движение:

а) равноускорително                 

б) по наклонена равнина

в) равнозакъснително                

г) равномерно и праволинейно

 

2. Количествена мярка за инертността на телата е тяхната:

а) скорост

Тест "Входно ниво" за 11 клас (12 ЕП клас)

Уважаеми ученици,

Големия Адронен Колайдер (LHC)


Учени на прага да открият паралелни Вселени

Тест "Кинематика" (варианти 1 и 2)

 

Вариант №1

1. Препишете и попълнете по образеца празните места в таблицата:   

Моите ученици. Румен Трифонов

   

Pages

Subscribe to physicstime.com RSS